Политика за личните данни

Настоящата ПОЛИТИКА съдържа информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от Адвокатска кантора ТФБ, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • ограничение на целите на обработване;
 • точност и актуалност на данните;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до нашата интернет страница.

Вие можете да разглеждате нашата интернет страница без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато искате да отправите запитване до нас е необходимо да получим вашите лични данни (име, телефонен номер и електронен адрес), за да можем да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим поискана информация. В този случай е необходимо да получим Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. Попълвайки личните Ви данни се съгласявате ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ да ги обработва.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ също така събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договорите със своите клиенти .

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ е администратор на лични данни и като такъв събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:  

 • изпълнение на задълженията по сключен договор;
 • изрично получено съгласие от Вас;
 • спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
 • за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • за целите на легитимния интерес на дружеството.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора и лицата, за контакт във връзка с изпълнението му;
 • счетоводни цели;

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:

 • имена, ЕГН, адрес, електронен адрес (имейл), телефонен номер – за клиентите-физически лица, или на физическите лица, които управляват и представляват клиентите-юридически лица. Тези данни са необходими за сключването и изпълнението на договорите с клиентите на дружеството, както и за осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително при изрично дадено съгласие – и за изпращане на промоционални и рекламни съобщения. Не се събират чувствителни данни;
 • -информация относно използването от Ваша страна на нашата интернет страница – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание. Тази информация се събира с цел подобряване и персонализиране на търсенията на потребителите;

Дружеството не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ  се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. 

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ   ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУПЛТ самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон.

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ  не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

 При определени обстоятелства Вие имате право по закон:

– да поискате информация за това дали дружеството съхранява Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;

– да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от дружеството Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;

– да поискате коригиране на притежаваните от дружеството Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.

 • – да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУПЛТ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;

– да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;

– да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;

– да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;

– да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;

– да бъдете уведомен в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУПЛТ  ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст на следния електронен адрес: office@tsvetkov-law.com.

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Част от мерките за сигурност, предприети от дружеството, включват следните дейности:

 • правилата за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • въведени са задължения за поверителност за всички служители на дружеството;

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.

БИСКВИТКИ

За да улесним използването на нашата интернет страница ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ  има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. Те са малки текстови файлове, съдържащи незначителни количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към отворената от Вас наша интернет страница при всяко следващо посещение, като помага на уебсайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността).

Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели за подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.aboutcookies.org.

Посещавайки нашата интернет страница, Вие приемате използването на бисквитки.

Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. За повече информация как да промените настройките на Вашия браузър, за да блокирате или филтрирате бисквитки, посетете https://www.aboutcookies.org или http://www.cookiecentral.com.

ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУПЛТ може по своя преценка да променя и допълва настоящата политика по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: ПРАВНА КАНТОРА ТФБ КОНСУЛТ

E-mail: office@tfb.bg

0876888878