Решаване на наказателното производство със споразумение

І. Обща характеристика на споразумението:

Споразумението е процесуално средство за съкращаване на институти и стадии от съд. фаза на нак. процес. Споразумение, което е постигнато преди образуването на съд. производство съкращава провеждането на пълно съд. следствие, а с невъзможността да се обжалва постигнатото споразумение се съкращава и цялата втора инстанция.

Условията на споразумението се уговарят между прокурора и защитника, като всеки прави отстъпки. Обвиняемият не се допуска при обсъждане на условията на споразумението. По „новия” НПК пострадалият и наследниците нямат участие по споразумението (те се уведомяват едва след одобряването, но има сила на присъдата и възстановени или обезпечени вреди – могат да заведат гр. иск).

Проектът за споразумение се представя на съдия, който преценява дали обвинението е доказано, дали обвиняемият разбира, че се отказва от съд. процедура и доброволно ли е направил самопризнание.

Споразумението е допустимо само когато е приключило досъдебното производство и са събрани и проверени всички доказателствени материали необходими за разкриване на престъплението.

Споразумението не е допустимо за посочени тежки умишлени престъпления;

Споразумението е допустимо само ако са възстановени или обезпечени имуществените вреди.

Правни последици на одобреното от съда споразумение са 3:

след одобреното споразумение не се предвижда съд. заседание по общия ред;

прекратява се нак. производство;

споразумението има значение на влязла в сила присъда.

Когато споразумението е постигнато по време на съд. заседание, за да одобри съдът споразумението е необходимо съгласието на всички страни в процеса;

Облекченията за обвиняемия са:

  • Освен бързия процес
  • че може да се приложи чл. 55НК /да се слезе под посочения минимум в санкцията/ и без да са налице основанията за това;
  • При няколко престъпления не се прилага чл. 24 (увеличаване).
  • когато споразумението е за извършено престъпление по чл. 68 НК отложеното наказание не се изтърпява, ако е при непредпазливост.

Споразумението се изготвя и подписва от прокурора и защитника.

Определението на съда, с което се одобрява споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ІІ. Предпоставки за допускане на споразумение:

Да е приключило досъдебното разследване;

Престъплението трябва да не е от изрично посочените в НПК;

Имуществените вреди да са възстановени или обезпечени /за неимуществените няма значение//;

Да е налице проект за споразумение, който да съдържа всички реквизити;

Проектът трябва да съдържа подписите на прокурора и защитника;

Проектът трябва да съдържа и подпис на обвиняемия, че е съгласен със споразумението, както и декларация, че се отказва от разглеждането на делото по общия ред.

ІІІ.Производство:

1. След приключване на разследването по предложение на прокурора, или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за прекратяване на наказателното производство. Когато обвиняемият не е упълномощил защитник, по искане на прокурора, съдия от съответния първоинстанционен съд му назначава защитник, с когото прокурорът обсъждат споразумението.

2. Когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване;

3. Споразумението се изготвя в писмена форма и съдържа съгласие последните въпроси:

има ли извършено деяние, извършено ли е то от обвиняемия и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и по кой наказателен закон;

какъв да бъде видът и размерът на наказанието;

какъв да бъде първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, когато не се прилага чл. 66 от Наказателния кодекс;

на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане;

каква възпитателна мярка да се наложи на непълнолетния обвиняем в случаите по чл. 64, ал. 1 от Наказателния кодекс;

какво да стане с веществените доказателства, когато не са необходими за нуждите на наказателно производство по отношение на други лица или други престъпления, и на кого да се възложат разноските по делото.

4. Споразумението се подписва от прокурора и от защитника. Обвиняемият подписва споразумението, ако е съгласен с него, след като декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, споразумение може да бъде постигнато за някои от лицата или за някои от престъпленията.

5. Споразумението се внася от прокурора в съответния първоинстанционен съд незабавно след изготвянето му заедно с делото. Съдът насрочва делото в седемдневен срок от постъпването му и го разглежда еднолично.

6. В съдебното заседание участват прокурорът, защитникът, обвиняемият.

7. Съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбирали последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

8. Съдът може да предлага промени в споразумението, които се обсъждат с прокурора, защитника. В съдебния протокол се вписва съдържанието на окончателното споразумение, което се подписва от прокурора, защитника и обвиняемия.

9. Съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона или морала, и прекратява наказателното производство.

10. Когато съдът не одобри споразумението, той връща делото на прокурора. В този случай самопризнанието на обвиняемия , няма доказателствена стойност.

11. Определението на съда е окончателно. (Възможно е възобновяване по 419 НПК.)

12. Одобреното от съда споразумение за прекратяване на наказателното производство има последиците на влязла в сила присъда.

Първоинстанционният съд може да одобри споразумение за прекратяване на наказателното производство, постигнато след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие. Съдът назначава защитник на подсъдимия, когато той сам не е упълномощил. В този случай споразумението се одобрява само след съгласието на всички страни.

Автор: Адвокат Иван Митев Цветков

Относно автора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързана публикация

0876888878