Първоинстанционно наказателно производство

Съдебната фаза на първа инстанция се състои от два стадия: подготвителна (с етапи предаване на съд /образуване на съдебното производство/ и действия на съдия докладчика) и съдебно заседание (с 5 етапа, вж по-долу). След това може да следват контролни стадии.

1. Първоинстанционното производство се осъществява в съд. заседание на първата инстанция, като преди това са извършени всички подготвителни действия за разглеждане на делото в това заседание.

2. Първоинст. производство се провежда от съдия-докладчик в първия стадий на съд. фаза, а във втория стадий – от съдия или съд. състав.

Всички стадии, които предхождат съдебното заседание на първата инстанция имат предварителен и подготвителен характер.

Стадиите на досъд. фаза подготвят съд. заседание на първата инстанция, като се събират доказателства, необходими за повдигане на обвинението пред съда. Първият стадий на съд. фаза също подготвя съд. заседание на първата инстанция. Стадиите, които се провеждат след съд. заседание на първата инстанция са контролни. В съд. заседания на апелативния и касационния съд се проверява цялата дейност, извършена в съд. заседание на първата инстанция.

3. В хода на съд. следствие се извършват всички необходими процесуално-следствени действия и се събира и проверява целия доказателствен материал, необходим за решаване на делото. Затова съд. следствие е централен етап на съд. заседание на първата инстанция. В хода на другите етапи не могат да се извършват проц.-следствени действия.

4. Всички принципи на нак. процес намират проявление тук, което не е характерно за никой друг стадий, вкл. и за апелативната инстанция.

6. Този стадий се състои от 5 самостоятелни етапа:

а/ действия по даване ход на делото;

б/ съдебно следствие /разследване/ – събират се доказателствата – извършват се процесуално-следствени действия;

в/ съдебните прения;

г/ последна дума на подсъдимия;

д/ постановяване на присъда.

7. Дейността по този стадий приключва с присъда или с прекратяване на производството, ако са налице основанията на чл. 24, или със спиране на нак. производство, ако са налице основанията на чл. 25 и чл. 26 НПК;

8. След приключване на съд. заседание съдът може да прекрати съд. производство и да върне делото на прокурора за доразследване, но съдът не може да върне делото при непълнота на доказателствата – длъжен е да ги събере сам.

9. Присъствието на прокурора в съд. заседание на първата инстанция, когато делото е от общ характер, е задължително – неучастието му е съществено процесуално нарушение.

10. Присъствието на подсъдимия е задължително, но само когато става въпрос за нак. дело, по което е повдигнато обвинение за тежко престъпление /повече от 5 год. ЛС/. По всички други дела подсъдимият трябва да бъде редовно призован, защото в противен случай ще е налице съществено процесуално нарушение. Но след като е редовно призован и делото не е за тежко престъпление – той не е длъжен да присъства.

11. При разглеждане на делото по правилата на задочен процес по чл. 269, ал. 3 / Когато това няма да попречи за разкриване на обективната истина, делото може да бъде разгледано в отсъствие на подсъдимия, ако: 1. не е намерен на посочения от него адрес или е променил същия, без да уведоми съответния орган; 2. местоживеенето му в страната не е известно и след щателно издирване не е установено; 3. редовно е призован, не е посочил уважителни причини за неявяването си и е изпълнена процедурата по чл. 254, ал. 4; 4. се намира извън пределите на Република България и: а) местоживеенето му не е известно; б) не може да бъде призован по други причини; в) е редовно призован и не е посочил уважителни причини за неявяването си./, подсъдимият също не присъства в съдебното заседание. Но макар и да са налице всички условия за задочно разглеждане на делото, съдът може да спре съд. производство и да не разгледа делото в съд. заседание, когато прецени, че отсъствието на подсъдимия ще попречи да бъде разкрита истината в този нак. процес.  В някои хипотези (неизвестен адрес) може да се възобнови наказателното дело по искане на задочно осъдения – 423 НПК.

12. Единствено в това заседание участват съдебни заседатели.

13. Това е единственият стадий в съд. фаза на нак. процес, в който се провежда пълно съд. следствие. В съд. заседание на въззивната инстанция също може да се стигне до провеждане на пълно съд. следствие, но това не е задължително.

Вж по-подробно чл. 247 – 312 НПК!

Автор: Адвокат Иван Цветков

Относно автора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързана публикация

0876888878